Crimson presenteert onderzoek ‘Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling’

4 October 2017

Recentelijk heeft Crimson Architectural Historians het onderzoeksrapport ‘Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling’ afgerond. Met het onderzoek leveren we een inhoudelijke maar ook praktische bijdrage aan de omgang, bescherming en revitalisering van het Nederlandse rijksmonumentale erfgoed. Jimmy Kools van Fakton, een innovatief financieel vastgoed adviesbureau trad daarbij op als co-auteur.

In ‘Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling’ worden complexe processen rond het restaureren en herbestemmen van grootschalige monumentale complexen in kaart gebracht. Het transformeren van monumentaal erfgoed is dikwijls een kostbare en langdurige aangelegenheid, maar eenmaal goed uitgevoerd kan het van groots effect zijn op de kwaliteit van de (stedelijke) omgeving. Centraal staan twee casestudies: voormalig spoorviaduct De Hofbogen, Rotterdam en voormalig psychiatrisch ziekenhuis Meerenberg, Bloemendaal. Het rapport is ingedeeld rond de thema’s Geld en Tijd, factoren die essentieel en zeer bepalend zijn binnen het transformatieproces van grootschalig monumentaal erfgoed. Deel 1 Geld richt zich op de rol van de markt in relatie tot rijksmonumentaal vastgoed. Alternatieve vormen van financiering van rijksmonumenten worden in kaart gebracht, met bijzondere nadruk op de fiscale regeling die de overheid eigenaren van rijksmonumenten biedt. Er worden aanzetten geleverd om deze regeling grootschaliger en maatschappelijker in te zetten. In deel 2 Tijd is onderzocht wat de huidige (procedurele) stand van zaken is rondom de herontwikkeling van rijksmonumenten. Waar liggen precies de moeilijkheden en de kansen en waar is ruimte voor verbetering? Hoe kan de factor tijd juist ook ingezet worden in het proces en waar is flexibiliteit nodig in de wet- en regelgeving. Aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van regelgeving, ontwerp, planvoorbereiding en overheidsbeleid. Daarnaast wordt in het onderzoek gepleit voor een meer integrale omgang met rijksmonumenten. In de praktijk werken verschillende partijen die actief zijn in de monumentenzorg en -ontwikkeling afzonderlijk van elkaar in plaats van met elkaar. Dit onderzoek raakt daarom bewust verschillende disciplines: cultuurhistorie, ontwerp, restauratie, projectontwikkeling, financiering en fiscaliteit. ‘Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling kwam op initiatief van Crimson Architectural Historians tot stand, als gevolg van de open oproep ‘Stedenbouw zonder grondopbrengst’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. [modula id="2125"]

Attached documentsmenu